- Cwmtaf Safeguarding

Pryderon Adroddiad

I rhoi wybod am bryderion  yn RCT galwch:

01443 425003

 

I rhoi wybod am bryderion yn
Merthyr galwch:

01685 725000

 

Allan I oriau gallwch rhif cyswllt:

01443 743665

Cliciwch am Wybodaeth

Byw Heb Ofn

Cyngor ar Gam-drin Domestig, Trais Rhywiol a Thrais yn erbyn Menywod.

Ewch I'r Wefan

Ymchwiliad Annibynnol I Gam-Drin Plant Yn Rhywiol

Mae'r Ymchwiliad yn cynnig cyfle digynsail i archwilio i ba raddau y mae sefydliadau yng Nghymru a Lloegr wedi cymryd eu cyfrifoldeb i amddiffyn plant o ddifri.

Ewch I'r Wefan

Cyfeiriadur Cwnsela

Mae'r Cyfeiriadur Cwnsela yn wasanaeth cyfrinachol sy'n annog y rheiny sydd mewn angen i ofyn am gymorth. Gall pobl ymweld â'n gwefan, cofnodwch eu cod post a dod o hyd i gynghorydd neu seicotherapydd cymwys sy'n gyfagos sy'n arbenigo yn yr ardal angen. Mae ein gwefan hefyd yn ganolfan wybodaeth i bobl ddarllen erthyglau a newyddion sy'n ymwneud ag iechyd meddwl, yn ogystal â dod o hyd i ddigwyddiadau lleol.

Ewch I'r Wefan

Comisiynydd Pobl Hyn Cymru

Mae Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru yn llais ac yn eiriolwr annibynnol ar gyfer pobl hŷn ledled Cymru, gan sefyll i fyny a siarad ar eu rhan.

Ewch I'r Wefan

Arolygiaeth Gofal Cymru

Rydym yn cofrestru, arolygu a gweithredu i wella ansawdd a diogelwch gwasanaethau er llesiant pobl Cymru.

Ewch I'r Wefan

Swyddfa’r Gwarcheidwad Cyhoeddus

Mae Swyddfa’r Gwarcheidwad Cyhoeddus yn gwarchod pobl yng Nghymru a Lloegr nad oes ganddynt y galluedd meddyliol i wneud penderfyniadau penodol amdanynt eu hunain, megis am eu hiechyd a’u harian.

Ewch I'r Wefan

Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru

Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru yw'r arolygiaeth a'r rheoleiddiwr annibynnol ar gyfer gofal iechyd yng Nghymru

Ewch I'r Wefan

Ein Cwm Taf

Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Cwm Taf yn cwmpasu ardaloedd awdurdodau lleol Merthyr Tudful a Rhondda Cynon Taf. Ei bwrpas yw gwella llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol ei ardal drwy gryfhau gweithio ar y cyd.

Ewch I'r Wefan

© Hawlfraint 2018 Rhondda Cynon Taf CBS & Merthyr Tudfil CBS wefan gan MTCBC

  Cysylltwch â Ni     ·       Cyrchu     ·       Cuddio Tudalen Hon