Camfanteisio’n Rhywiol ar Blant

Pryderon Adroddiad

I rhoi wybod am bryderion  yn RCT galwch:

01443 425003

 

I rhoi wybod am bryderion yn
Merthyr galwch:

01685 725000

 

Allan I oriau gallwch rhif cyswllt:

01443 743665

Cliciwch am Wybodaeth

Camfanteisio’n Rhywiol ar Blant

 

 

Beth yw cam-fanteisio’n rhywiol ar blant?


Math o gam-drin plant yw cam-fanteisio’n rhywiol ar blant. Mae’n digwydd pan fydd person ifanc yn cael ei annog, neu ei orfodi, i gymryd rhan mewn gweithgarwch rhywiol yn gyfnewid am rywbeth.
Mae’r gwobrau posibl yn cynnwys anrhegion, arian, alcohol, neu yn syml iawn, sylw emosiynol.
Mae’n gallu digwydd i unrhyw blentyn neu berson ifanc.
Mae’n bosibl y bydd y cyfeillgarwch neu’r berthynas yn ymddangos yn un arferol yn y dechrau.
Mae’n gallu digwydd ar-lein neu all-lein, ac mae’n bosibl na fydd y person ifanc yn ymwybodol ohono.

 

Pwy sy’n dioddef?
• Gall unrhyw berson ifanc ddioddef cam-fanteisio rhywiol.
• Mae’n gallu digwydd i fechgyn yn ogystal â merched.
• Mae’n gallu digwydd i bobl ifanc o bob hil a chefndir.
• Gall pobl ifanc sy’n wynebu problemau gartref, sy’n mynd ar goll, neu sydd mewn gofal fod yn agored i niwed ac mewn perygl penodol, ond mae pobl ifanc o gartrefi cariadus, cefnogol yn gallu dioddef cam-fanteisio rhywiol hefyd.

 

Sut mae’n digwydd?
Mae’n gallu bod yn anodd adnabod cam-fanteisio rhywiol oherwydd yn aml fe allwch chi gredu bod gennych chi berthynas dda â’r person - neu’r bobl - sy’n cam-fanteisio ar eich ymddiriedaeth ynddo/ynddynt. Fe allwch chi fod yn dioddef cam-fanteisio rhywiol gan ffrind neu grŵp o ffrindiau, rhywun sy’n ymddangos yn gariad i chi, neu berson neu grŵp o bobl rydych chi newydd ddod i’w hadnabod, naill ai wyneb yn wyneb neu ar-lein.
Yn aml, mae pobl sy’n camfanteisio arnoch chi yn ymddwyn yn garedig tuag atoch chi, eich ffrindiau a’ch teulu; gallent brynu pethau fel alcohol neu gyffuriau i chi, gwrando ar eich problemau, mynd â chi i wahanol lefydd, bod yn gefn i chi a rhoi rhywle i chi aros os ydych chi’n wynebu problemau.
Mae unrhyw un sy’n dwyn perswâd arnoch chi i gael rhyw gydag e neu hi, neu gyda phobl eraill, neu sy’n eich annog i bostio delweddau rhywiol ohonoch chi eich hun drwy neges destun neu ar y rhyngrwyd, yn gyfnewid am y pethau y mae e neu hi wedi’u rhoi i chi, fel cyffuriau, alcohol, sigaréts, arian, bwyd, llety neu serch, yn camfanteisio’n rhywiol arnoch chi, hyd yn oed os nad yw’n teimlo fel bod hynny’n digwydd bob tro.
Os yw’r hyn y mae’r person yn gofyn i chi ei wneud neu’n eich gorfodi i wneud yn gwneud i chi deimlo’n anghyfforddus neu’n bryderus mewn unrhyw ffordd, neu os yw’n teimlo’n anghywir mewn rhyw ffordd, mae’n debyg ei fod yn anghywir.

 

Ble alla’i gael cymorth?
Os ydych chi’n poeni am yr hyn sy’n digwydd i chi neu i un o’ch ffrindiau, dylech siarad ag oedolyn rydych yn ymddiried ynddo cyn gynted â phosib. Cofiwch gysylltu â’r heddlu ar 999 os ydych chi mewn perygl uniongyrchol neu os oes angen cymorth brys arnoch chi.

 

Mae Cabinet Fforwm Ieuenctid Bwrdeistref Merthyr Tudful (MTBYF) wedi creu ffilm fer i helpu i godi ymwybyddiaeth o fasnachu pobl a cham-fanteisio’n rhywiol ar blant.

 

Mae rhagor o gymorth a chyngor ar sut i ddiogelu’ch hun rhag camfanteisio rhywiol ar gael yn http://www.itsnotokay.co.uk/

 

http://www.barnardos.org.uk/_sex__secrets_and_lies__booklet_welsh_final_version.pdf

 

© Hawlfraint 2019 Rhondda Cynon Taf CBS & Merthyr Tudfil CBS wefan gan MTCBC

  Cysylltwch â Ni     ·       Cyrchu