Beth yw Cam-drin

Pryderon Adroddiad

I rhoi wybod am bryderion  yn RCT galwch:

01443 425003

 

I rhoi wybod am bryderion yn
Merthyr galwch:

01685 725000

 

Allan I oriau gallwch rhif cyswllt:

01443 743665

Cliciwch am Wybodaeth

Beth yw Cam-drin

Beth yw cam-drin?


Mae'n golygu cam-drin neu achosi niwed sylweddol i blentyn neu i berson ifanc. Gall cam-drin ddigwydd mewn sawl ffordd:

Cam-drin corfforol
Pan fydd oedolyn yn mynd ati i niweidio plentyn, er enghraifft, taro, ysgwyd, taflu, gwenwyno, llosgi, boddi neu fygu.

Cam-drin emosiynol
Pan fydd plentyn, er enghraifft, yn cael y bai am bopeth ar gam, neu pan fydd rhywun yn dweud ei fod yn dwp ac yn gwneud iddo deimlo'n anhapus.

Esgeulustod
Pan fydd plentyn ddim yn cael gofal priodol, er enghraifft, ddim yn cael digon i'w fwyta neu'n cael ei adael ar ei ben ei hun mewn sefyllfaoedd peryglus.

Cam-drin rhywiol
Pan fydd plentyn, er enghraifft, yn cael ei orfodi i gymryd rhan mewn gweithgareddau rhywiol neu i gymryd rhan mewn ffotograffau anweddus.

Bwlio
Er enghraifft, galw enwau, difrodi eiddo, dwyn, cario clecs, seiberfwlio, niweidio, creu trafferth i rywun (trowch at y dudalen Bwlio).

Trais n y cartref (domestig)
Pan fydd oedolyn mewn teulu, neu mewn perthynas, yn bygwth, yn bwlio neu'n niweidio aelod arall o'r teulu, er enghraifft, yn gorfforol, yn seicolegol, yn emosiynol, yn rhywiol neu'n ariannol.

Os ydych chi, neu rywun rydych chi'n ei adnabod, yn cael eich niweidio, yn cael eich trin mewn ffordd sy'n codi ofn arnoch chi neu sy'n gwneud i chi deimlo'n anniogel, neu os ydych chi'n teimlo'n unig ac yn anhapus, dywedwch wrth rywun fel bod modd i chi gael cymorth. Siaradwch â rhywun rydych chi'n ymddiried ynddo, er enghraifft, athro/athrawes neu nyrs yn eich ysgol. Bydd e/hi yn gwrando arnoch chi, yn rhoi cymorth i chi a sôn am bopeth mae modd ei wneud i'ch helpu chi i ddatrys y broblem.

Os does dim angen ymateb ar frys, mae croeso i chi ffonio'r heddlu ar 101. Os ydych chi, neu rywun rydych chi'n ei adnabod, mewn perygl uniongyrchol, ffoniwch yr heddlu ar 999.

Os dydych chi ddim yn adnabod rhywun rydych chi'n ymddiried ynddo:
Ffoniwch NSPCC ar 0800 800 5000 neu
Ffoniwch Childline ar 0800 1111

© Hawlfraint 2019 Rhondda Cynon Taf CBS & Merthyr Tudfil CBS wefan gan MTCBC

  Cysylltwch â Ni     ·       Cyrchu