Rhieni a Gofalwyr

Pryderon Adroddiad

I rhoi wybod am bryderion  yn RCT galwch:

01443 425003

 

I rhoi wybod am bryderion yn
Merthyr galwch:

01685 725000

 

Allan I oriau gallwch rhif cyswllt:

01443 743665

Cliciwch am Wybodaeth

Rhieni a Gofalwyr

Rhieni a Gofalwyr


Mae lles a diogelwch pob plentyn - neu eu diogelu nhw - yn fater o bwys i bawb. Efallai’ch bod yn berthynas, cymydog, ffrind, rhiant, gwarchodwr, athro neu feddyg - neu’n gweithio gyda sefydliad sy’n dod i gysylltiad â phlant a phobl ifanc.

 

Mae’r rhan fwyaf o blant yn mwynhau plentyndod hapus gyda’u teuluoedd. Yn anffodus, dyw hyn ddim yn wir i bawb. Pa fo’r teulu mewn trafferth, rhaid i bawb sy’n nabod y plentyn wneud eu gorau glas i’w cadw’n saff a diogel rhag niwed yn y dyfodol, ac mae angen i ni gydweithio i sicrhau bod hyn yn digwydd.

 

Mae diogelu yn golygu gwarchod plant rhag cam-drin corfforol, emosiynol, rhywiol ac esgeulustod. Mae hefyd yn golygu helpu plant i dyfu’n oedolion hyderus, iachus a hapus.

 

Mae’r rhan hon o’r wefan yn helpu  rhieni, gofalwyr neu warcheidwaid i ddiogelu a hybu lles plant a phobl ifanc. Trwy ddarparu gwybodaeth ar fathau gwahanol o gam-drin a’ch cyfeirio at rywle i fynegi pryder neu gael cymorth a chyngor pellach, rydym yn sicrhau bod Diogelu yn fater sy’n bwysig i bawb.

 

Gyda’n gilydd, gallwn wneud gwahaniaeth

 

© Hawlfraint 2019 Rhondda Cynon Taf CBS & Merthyr Tudfil CBS wefan gan MTCBC

  Cysylltwch â Ni     ·       Cyrchu