Beth yw camfanteisio'n rhywiol ar blant?

Pryderon Adroddiad

I rhoi wybod am bryderion  yn RCT galwch:

01443 425003

 

I rhoi wybod am bryderion yn
Merthyr galwch:

01685 725000

 

Allan I oriau gallwch rhif cyswllt:

01443 743665

Cliciwch am Wybodaeth

Beth yw camfanteisio'n rhywiol ar blant?

Beth yw camfanteisio'n rhywiol ar blant?

 

Math o gam-drin rhywiol yw camfanteisio'n rhywiol ar blant. Mae'n golygu bod rhywun yn camfanteisio'n rhywiol ar blentyn yn gyfnewid am arian, pŵer neu statws.

 

Mae'n bosibl bydd y plentyn yn cael ei dwyllo i gredu ei fod mewn perthynas gariadus a chytûn. Mae'n bosibl bydd y plentyn yn cael ei wahodd i bartïon a bydd rhywun yn rhoi cyffuriau ac alcohol iddo. Mae'n bosibl hefyd bydd rhywun yn meithrin perthynas amhriodol ar-lein â'r plentyn. Mae'n bosibl bydd y sawl sy'n cam-drin y plentyn yn ei fygwth yn gorfforol neu'n eiriol, neu'n dreisgar tuag ato. Bydd y sawl sy'n cam-drin y plentyn yn ceisio ei reoli, a dylanwadu arno. Bydd hefyd yn ceisio gwahanu'r plentyn oddi wrth ei ffrindiau a'i deulu. Mae'n digwydd i fechgyn ac i ddynion ifainc, yn ogystal ag i ferched ac i fenywod ifainc. Bydd y sawl sy'n cam-drin plant yn fedrus iawn o ran dylanwadu a chamfanteisio ar blant.


Mae rhai'n masnachu plant a phobl ifainc er mwyn camfanteisio'n rhywiol arnyn nhw.

 

Adnabod yr arwyddion


Mae'n bosibl i hyd yn oed ymddygiad sy'n ymddangos yn arferol gan blant yn eu harddegau fod yn arwydd o gamfanteisio.


• Defnyddio ffôn symudol neu ddyfais arall yn amlach neu'n gyfrinachol.
• Treulio gormod o amser ar-lein a bod yn gyfrinachol am dreulio amser ar-lein.
• ‘Cariad’ neu ‘ffrind’ sy'n llawer hŷn, neu lawer o ffrindiau newydd.
• Newid o ran ymddygiad – bod yn gyfrinachol, yn ddadleugar, yn ymosodol, yn aflonyddgar, yn dawel, yn swil.
• Derbyn rhoddion neu eiddo newydd heb esboniad, er enghraifft, dillad, gemwaith, ffonau symudol neu arian, neu'n cael gafael ar nwyddau eraill (fel alcohol).
• Peidio â threulio amser yn yr ysgol neu'r cartref heb esboniad, neu'n aros allan yn hwyr neu drwy'r nos.

 

Beth mae rhieni/cynhalwyr yn gallu ei wneud?


Mae'n bwysig trafod â'r plant ynglŷn â'r gwahaniaethau rhwng perthynas iach a pherthynas afiach er mwyn helpu i dynnu sylw at beryglon posibl. Mae hefyd nifer o gamau ymarferol i'w cymryd er mwyn amddiffyn plant:
• Bod yn effro i newidiadau o ran ymddygiad neu unrhyw arwyddion o gam-drin, fel cleisiau.
• Bod yn ymwybodol o roddion neu eiddo newydd heb esboniad, er enghraifft, dillad, gemwaith, ffonau symudol neu arian, neu'n cael gafael ar nwyddau eraill (fel alcohol).
• Monitro unrhyw achos o aros allan yn hwyr neu o beidio â dod adref.
• Bod yn ofalus ynglŷn â ffrindiau hŷn neu berthynas â phobl ifainc eraill lle mae'n ymddangos bod anghydbwysedd o ran pŵer.
• Gwneud yn siŵr eich bod chi'n deall y peryglon sy'n gysylltiedig â phresenoldeb plant ar-lein a rhoi mesurau ar waith i leihau'r peryglon hyn.

 

Gall materion camfanteisio fod yn anamlwg, felly, mae'n bwysig eich bod chi'n adnabod yr arwyddion.

 

Os yw plentyn mewn perygl uniongyrchol, ffoniwch 999. Os does dim angen ymateb ar frys, mae croeso i chi ffonio'r heddlu ar 101.

 

Adnodd ar-lein am ddim – Keep Them Safe

 

Keep Them Safe yw adnodd dysgu ar-lein y mae dros 29,000 o rieni a gweithwyr proffesiynol, hyd at fis Mawrth 2016, wedi manteisio arno. PACE a Virtual College sy'n ei gynnig.

 

Er bod y cwrs e-ddysgu hyd 20–30 munud ar gyfer rhieni yn benodol, bydd o fudd i weithwyr proffesiynol ym maes diogelu. Bydd y rheiny sy'n dod i'r cwrs yn:

 

  • cael rhagor o wybodaeth am gamfanteisio'n rhywiol ar blant
  • dysgu'r arwyddion a'r dangosyddion fod rhywun efallai'n camfanteisio ar blant
  • deall effaith camfanteisio'n rhywiol ar blant ar deuluoedd
  • gwybod beth i'w wneud os ydych chi'n amau bod plentyn mewn risg

Am ragor o wybodaeth, cliciwch yma.

© Hawlfraint 2019 Rhondda Cynon Taf CBS & Merthyr Tudfil CBS wefan gan MTCBC

  Cysylltwch â Ni     ·       Cyrchu     ·       Cuddio Tudalen Hon