Achosion Herio

Pryderon Adroddiad

I rhoi wybod am bryderion  yn RCT galwch:

01443 425003

 

I rhoi wybod am bryderion yn
Merthyr galwch:

01685 725000

 

Allan I oriau gallwch rhif cyswllt:

01443 743665

Cliciwch am Wybodaeth

Download - Achosion Herio

Protocol Herio Achosion

 

 

Cafodd y Protocol Herio Achosion ei ddatblygu ar gyfer ymarferwyr. Mae'n egluro'r broses i'w dilyn mewn achosion lle dydy'r Cynllun Gofal a Chymorth i Ddiogelu Plant ddim yn lleihau'r risg i blentyn neu berson ifanc sydd ar y Gofrestr Diogelu Plant ac sy'n byw yn ardal Cwm Taf. Efallai y bydd hyn yn cynnwys achosion lle mae risg o gamfanteisio'n rhywiol ar blant a phobl ifainc neu efallai y bydd unigolion yn peri risg i'w hunain drwy eu hymddygiad.

 

Mae modd rhoi'r protocol ar waith yn ystod unrhyw gam o'r broses Diogelu Plant tra bod unigolion yn rhan ohoni, waeth pa mor hir y mae'r plentyn wedi bod ar y gofrestr.

 

Yn ogystal â hynny mae offer asesu risg ar gael ac mae modd defnyddio'r rhain i lunio'r Cynllun Gofal a Chymorth i Ddiogelu Plentyn (mae modd gweld y manylion yn Atodlen 3 y protocol). Nod yr offer yma yw rhoi cymorth ar unrhyw gam o'r broses Diogelu Plant ac mae modd eu defnyddio'n rhan o'r protocol yma hefyd.

 

Mae'n bwysig nodi y cafodd y protocol ei ddylunio er mwyn ategu'r Gweithdrefnau Amddiffyn Plant Cymru Gyfan presennol, nid i'w disodli. Felly, os bydd unrhyw bryderon am blentyn yn troi'n ddifrifol yn gyflym, dylai'r gweithdrefnau argyfwng arferol gael eu dilyn yn rhan o'r prosesau Diogelu Plant.

© Hawlfraint 2018 Rhondda Cynon Taf CBS & Merthyr Tudfil CBS wefan gan MTCBC

  Cysylltwch â Ni     ·       Cyrchu     ·       Cuddio Tudalen Hon