Dolenni defnyddiol - Cwmtaf Safeguarding

Pryderon Adroddiad

I rhoi wybod am bryderion  yn RCT galwch:

01443 425003

 

I rhoi wybod am bryderion yn
Merthyr galwch:

01685 725000

 

Allan I oriau gallwch rhif cyswllt:

01443 743665

Cliciwch am Wybodaeth

Dolenni defnyddiol

Talking to children about the risks of sexting

How to talk to children about the risks of sexting - and what you can do to protect them

Ewch I'r Wefan

Diogelu Plant Y Gymdeithas Genedlaethol er Atal Creulondeb i Blant (NSPCC)

Dylai pob sefydliad sy'n gweithio gyda phlant neu sy’n dod i gysylltiad â nhw sicrhau bod gyda nhw bolisïau diogelu a gweithdrefnau er mwyn sicrhau bod pob plentyn, beth bynnag ei oedran, rhyw, crefydd neu ethnigrwydd, yn cael ei amddiffyn rhag niwed.

Ewch I'r Wefan

Parth Rieni

Sicrhau bod y we yn ddiogel i deuluoedd.

Ewch I'r Wefan

Rhedeg Elusen

Gwybodaeth a chyngor am sefydlu a rhedeg elusen.

Ewch I'r Wefan

Rhieni yn Erbyn Camfanteisio ar Blant (PACE)

Mae Rhieni yn Erbyn Camfanteisio ar Blant (PACE) yn helpu rhieni ledled y DU i ddeall yr hyn sy'n digwydd i'w plentyn ac i ddeall mai nhw yw'r bobl bwysicaf wrth helpu eu plentyn i adael perthnasau camfanteisiol.

Ewch I'r Wefan

Diwrnod Ymwybyddiaeth Camfanteisio’n Rhywiol Plant Cenedlaethol

Ar 18 Mawrth, rydyn ni eisiau i'r byd uno yn erbyn camfanteisio’n rhywiol ar blant.

Ewch I'r Wefan

Think U Know

Amddiffyn eich plant rhag camdriniaeth ar-lein.

Ewch I'r Wefan

Gwybodaeth gan Barnardo’s am Gamfanteisio'n Rhywiol ar Blant

Help a Chymorth i deuluoedd.

Ewch I'r Wefan

Deall Meddyliau'r Ifainc - Gwybodaeth a Chymorth am Hunan-niweidio

Mae'r Academi er Diogelu Plant wedi cydweithio â SelfharmUK er mwyn creu cwrs ar-lein sy'n rhad ac am ddim er mwyn helpu rhieni i siarad am hunan-niweidio gyda'u plant.

Ewch I'r Wefan

HWB - Parth Diogelwch Ar-lein

Mae'n anodd ac yn aml yn heriol i wybod y diweddaraf am y dechnoleg y mae eich plant yn defnyddio; beth maen nhw'n ei wneud ar-lein, â phwy maen nhw'n cael sgwrs, pa gemau maen nhw'n eu chwarae, a beth maen nhw'n ei lawrlwytho ac yn ei wylio.

Ewch I'r Wefan

© Hawlfraint 2018 Rhondda Cynon Taf CBS & Merthyr Tudfil CBS wefan gan MTCBC

  Cysylltwch â Ni     ·       Cyrchu     ·       Cuddio Tudalen Hon