Adolygiadau Gweithdrefnau

Adolygiadau Gweithdrefnau

 Rhaid i bob asiantaeth sy'n gofalu am blant, pobl ifainc ac oedolion ifainc - ac sy'n eu cefnogi a'u diogelu - sicrhau eu bod nhw'n cynnal y safonau uchaf posibl ar bob adeg. Yn rhan o'r rhwymedigaeth yma, rhaid dysgu o'r camgymeriadau, yn arbennig y rheiny sy'n arwain at farwolaeth neu anaf difrifol.

 

Yn unol â Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014, mae dyletswydd ar Fwrdd Diogelu Cwm Taf i gynnal Adolygiad Gweithdrefnau pan fydd y meini prawf yn gofyn am hynny.   

 

Bydd Adolygiad Gweithdrefnau yn cael ei gynnal os:

  • yw rhywun yn gwybod (neu'n tybio) bod cam-drin neu esgeulustod wedi digwydd a bod yr unigolyn wedi marw;
  • neu wedi cael anaf a allai beryglu ei fywyd;
  • neu wedi dioddef nam difrifol a pharhaol i'w iechyd neu'i ddatblygiad 

 

 

Rydyn ni'n gofyn i weithwyr proffesiynol sy'n dymuno atgyfeirio achos ar gyfer Adolygiad Ymarfer lenwi'r Ffurflen Atgyfeirio Adolygiad Ymarfer a'i dychwelyd i'r Uned Busnes Diogelu trwy e-bostio diogelucwmtaf@rctcbc.gov.uk

 

Adolygiad Ymarfer Oedolion - Ffurflen Atgyfeirio

 

Adolygiad Ymarfer Plant - Ffurflen Atgyfeirio

 

© Hawlfraint 2018 Rhondda Cynon Taf CBS & Merthyr Tudfil CBS wefan gan MTCBC

  Cysylltwch â Ni     ·       Cyrchu     ·       Cuddio Tudalen Hon