Cwmtaf Safeguarding

Pryderon Adroddiad

I rhoi wybod am bryderion  yn RCT galwch:

01443 425003

 

I rhoi wybod am bryderion yn
Merthyr galwch:

01685 725000

 

Allan I oriau gallwch rhif cyswllt:

01443 743665

Cliciwch am Wybodaeth

Mae'r heddlu, awdurdodau lleol, Awdurdod Cyfunol Manceinion Fwyaf, pobl ifainc ac Aelod Seneddol wedi lansio ymgyrch i atal gangiau o droseddwyr rhag paratoi a defnyddio plant ac oedolion sy'n agored i niwed i dorri'r gyfraith.

 

Nod yr ymgyrch, o dan yr enw 'Trapped', yw codi ymwybyddiaeth o droseddwyr sy'n camfanteisio ar blant ac oedolion sy'n agored i niwed ac yn eu paratoi i dorri'r gyfraith ar eu rhan.

 

Mae troseddwyr yn mynd â dioddefwyr o ardaloedd trefol i'r cefn gwlad neu i ardaloedd arfordirol i werthu cyffuriau. Weithiau mae dioddefwyr yn cael eu masnachu'n agosach i'w cartrefi, ac maen nhw'n cael eu symud o gwmpas y ddinas neu'r dref lle maen nhw'n byw.

 

Yn ogystal â gwerthu cyffuriau, weithiau mae rhaid i ddioddefwyr wneud mathau eraill o droseddau fel cynnau tanau bwriadol, troseddau treisgar, storio drylliau, dal arian parod, difrod troseddol neu ymosod. Mae troseddwyr yn defnyddio ymddygiad cymhellol i fygwth dioddefwyr a'u teuluoedd ac i gamfanteisio arnyn nhw.

 

Mae modd i ddioddefwyr gael eu dal mewn cylchdro o ddyled a brawychu ond mae ffordd allan ac mae'r heddlu yn ymuno gydag awdurdodau lleol, cynrychiolwyr ysgolion a grwpiau cymunedol i sefyll yn erbyn y mathau yma o gamfanteisio.

 

Dywedodd y Prif Uwch-arolygydd Mary Doyle o Adran Troseddau Difrifol Manceinion Fwyaf: "Mae troseddwyr yn defnyddio brawychu i gamfanteisio ar blant ac oedolion sy'n agored i niwed ac yn eu rheoli er mwyn iddyn nhw gyflawni gweithgarwch troseddol ar eu rhan.

 

"Mae'r bobl y maen nhw'n eu targedu'n aml yn cael eu dewis gan fod ganddyn nhw fywyd cythryblus gartref, maen nhw'n derbyn gofal neu'n cael eu bwlio ac yn chwilio am amddiffyniad.

 

“Nid troseddwyr, ond dioddefwyr yw'r rhai sy'n destun y troseddau erchyll yma. Rydw i eisiau tawelu meddwl unrhyw un sy'n teimlo ei fod wedi ei ddal mewn trap bod modd dianc a byddwn ni'n gwrando ar yr hyn sydd gennych chi i'w ddweud.

 

” Dywedodd Ann Coffey, AS a Chadeirydd y Grŵp Hollbleidiol ar Blant sydd ar Ffo neu sydd wedi Mynd ar Goll: "Mae plant yn cael eu defnyddio gan angiau sy'n gwneud miliynau o bunnoedd y flwyddyn yn gwerthu cyffuriau anghyfreithlon.

 

"Mae'r llwfrgwn yma o droseddwyr yn cuddio y tu ôl i blant ac yn eu defnyddio i wneud eu gwaith budr.

 

“Wrth i'r gangiau ehangu i mewn i farchnadoedd newydd mae rhagor o blant yn cael eu tynnu i mewn i'r bywyd brawychus yma, sydd yn aml yn arwain at gaethiwed i gyffuriau, dyled a thrais creulon.

 

“Mae rhaid i gymunedau, ysgolion, rhieni ac asiantaethau gydweithio gyda'r heddlu i godi ymwybyddiaeth o'r camfanteisio difrifol yma ac i arbed bywydau rhagor o blant rhag cael eu dinistrio.

 

” Dywedodd y Dirprwy Faer ar gyfer Plismona a Throsedd, y Farwnes Beverley Hughes: "Mae camfanteisio ar fod dynol arall er mwyn budd personol yn ffiaidd ac yn amhosibl i'w faddau. Mae'r ffaith fod llawer o'r rheini y mae'r gangiau'n camfanteisio arnyn nhw'n blant sy'n agored i niwed yn arbennig o atgas ac fe fyddwn ni'n gwneud popeth y mae modd i ni ei wneud i atal plant a phobl ifainc rhag dod yn ysglyfaeth i'r troseddwyr yma.

 

“Mae cymorth ar gael i bobl ifainc ac oedolion, ac mae'r heddlu a'r asiantaethau partner yn cydweithio i roi cymorth i ddioddefwyr ac i ddod â'r rhai sy'n gyfrifol o flaen y gyfraith. Bydd yr ymgyrch yma'n helpu pobl i sylweddoli pryd maen nhw'n cael eu targedu ar gyfer camfanteisio a dweud wrthyn nhw sut i gael help ac i adrodd amdano.

 

” Mae'r ymgynrch 'Trapped' yn bwysig iawn gan fod camfanteisio ar blant yn niweidio bywydau a chyfleoedd bywyd nifer sylweddol o bobl ifainc ar draws y DU.

 

"Rydyn ni am rannu ein profiad ac i drafod yr effaith y mae'r mater yma'n cael ar bobl ifainc. Rydyn ni am edrych am atebion sy'n golygu bod modd i bobl ifainc brifio heb gael unrhyw un yn camfanteisio arnyn nhw.

 

” Mae rhai arwyddion y gall person ifanc neu berson sy'n agored i niwed fod mewn sefyllfa o'r fath fel a ganlyn:

• Pobl ifainc yn mynd ar goll ac yn teithio i drefi marchnad neu drefi glan môr

• Yn absennol neu ar goll o'r ysgol

• Arian, dillad neu ategolion nad oes modd iddyn nhw roi cyfrif amdanyn nhw

• Derbyn nifer ormodol o negeseuon testun a galwadau ffôn

• Perthnasau gydag unigolion hŷn / grwpiau sy'n rheoli'r person ifanc

• Cario arfau

• Dirywiad sylweddol mewn canlyniadau / perfformiad ysgol

• Hunan-niwed neu newidiadau sylweddol mewn lles emosiynol

 

Dylai unrhyw un sydd â phryderon naill ai amdanyn nhw eu hunain neu rywun arall gysylltu â Heddlu De Cymru ar 101 mewn sefyllfa sydd ddim yn argyfwng neu adrodd yn ddienw trwy Crimestoppers ar 0800 555 111.

 

Ffoniwch 999 bob amser pan mae bywyd mewn perygl neu phan mae trosedd yn digwydd.

 

I wylio fideo ‘Trapped’ cliciwch yma.

 

Hoffech chi ragor o wybodaeth? Croeso i chi alw heibio i'r wefan

© Hawlfraint 2019 Rhondda Cynon Taf CBS & Merthyr Tudfil CBS wefan gan MTCBC

  Cysylltwch â Ni     ·       Cyrchu     ·       Cuddio Tudalen Hon